25


24/05/2018

Сервизна информация и съвети

Политика за защита на личните данни

Ние администрираме отговорно вашите данни

Политика за защита на личните данни

Уважаеми клиенти и партньори,

Булграм дефинира политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. Кои сме ние?

Ние сме оторизиран GSM сервиз Булграм ЕООД , ЕИК 202506728 с данни за контакт адрес: гр. София 1303, ул. Чипровци 7, телефон *2230, имейл office@bulgram.net. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас като администратор и обработващ по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. Дружеството е назначило длъжностно лице по защита на данните, с което лице можете да се свържете на имейл dpo@bulgram.net

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим. Повече за нас може да намерите в страница За нас.

II. Какви категории лични данни са ни необходими или изискваме от вас?

Данните, които изискваме от вас с вашето изрично съгласие, са необходими за извършване на предлаганите от нас услуги. Те биват:
- Име
- Фамилия
- Адрес
- Е-мейл адрес
- Телефонен номер за контакт
- Личен подпис на работна поръчка
- Снимки, направени от нас при прием на устройството и съпровождаща документация към устройството (например снимка на гаранционна карта с видимост на лични данни)
- Профили в социални мрежи и/или онлайн приложения при осъществен контакт през съответната платформа

Този документ не засяга данните на устройството, предадено за ремонт. По време на ремонта, всички данни от устройството ще бъдат изтрити. Булграм ЕООД не е отговорен за наличните в устройството данни или за тяхното запазване и архивиране. Архивирането на данните в устройството е отговорност на клиента.

Като оторизиран сервиз Булграм ЕООД приема и ваши устройства и лични данни от нашите партньори и контрагенти като търговци и мобилни оператори в съгласие с приложимото законодателство за защита на данните.

Не събираме лични данни, които: 
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
- разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
- се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

Нашите Услуги не са предназначени за деца под 16 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 16-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно.

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:
- Извършване на диагностика и ремонт на вашето устройство съгласно условията на производителя
- Комуникация към вас във връзка с известяване на статус на работна поръчка, изготвяне на оферта за извънгаранционен ремонт или при необходимост за предоставяне на допълнителна информация 
- Изпращане на устройството към посочен от вас адрес
- В някои случаи, с вашето изрично съгласие, за предоставяне на услугата е необходимо споделяне на вашите лични данни с производителя като доказателство за извършен ремонт (пример: снимка на гаранционната карта) и за последваща оценка на вашата удовлетвореност.  
- Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури)
- Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги). Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него.

Ние никога не предоставяме вашите данни на трети страни без вашето изрично съгласие. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

IV. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори като производителите на мобилни устройства, мобилните оператори, търговци и други, с които имаме сключени договори за администриране и/или обработка на лични данни.

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици или партньори. Възможно е да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама или,  след получаване на съгласието Ви за това, да защитим своите интереси илида подобрим своите услуги. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:
- Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на Булграм ЕООД, нашите клиенти и служители;
- Ако сте дали своето съгласие за това;
- При други обстоятелства, ако имаме право да направим това по закон.

V. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок от 180 дни, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

Когато сте дали съгласието си за получаването на бюлетин или анкети за оценка на удовлетвореността, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем, или след период на липса на активност (няма активно взаимодействие със сайта).

Когато използваме cookies, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).

Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

VI. Какви са Вашите права?

Булграм  уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до личните си данни, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Право да поискате  достъп до личните си данни (обикновено наричани "искане за достъп на субекта на данните"). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно  обработвани.

Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност  да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Въпреки това  може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност  да се свържете с нас с искане за преустановяване на  обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че  използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на  личните ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че  е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания  или от когато се изисква да изтрием личните ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме вашите лични данни.

Право на възражение срещу обработването на личните ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно вас, което отменя ваше право на възражение.  

Право да поискате прехвърляне на личните ви данни към вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася  само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали..

Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание  предварително дадено ваше съгласие.  

Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за  да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един 5 работни дни от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение.

Може да заявите вашите права срещу документ за самоличност на адрес : гр. София 1303, ул. Чипровци 7. 

Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: 

Комисия за защита на лични данни  
Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/ 

Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим Ваше конкретно искане.

VII. Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и системи като прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. 

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили  технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Булграм непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността  на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да: (a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; (б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на Булграм в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.
Съдържание, генерирано от потребителя и социални мрежи

Наши страници и групи в социалните мрежи дават на потребителите възможност да споделят свое съдържание. Моля, помнете, че всяко съдържание, предоставено във форума или една от нашите страници или групи в социалните мрежи, е публично видимо и трябва да сте внимателни, когато предоставяте лични данни. Не носим отговорност за никакви действия, предприети от други лица, ако публикувате лични данни в форума, както и на някоя от нашите страници и групи в социалните мрежи и препоръчваме да не споделяте подобна информация.

VIII. Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на office@bulgram.net или да ползвате формата за контакт от тук. Можете да се свържете и с нашeто длъжностно лице по защита на данните на dpo@bulgram.net.