25


04/02/2021

Новини

СПЕЧЕЛИ Епилатор Phlips от Булграм

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ Епилатор Phlips от Булграм“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ Епилатор Phlips от Булграм“

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ Епилатор Phlips от Булграм“ - „Булграм “ ЕООД, с адрес гр. София, ул. Чипровци 7

 

2. ПЕРИОД НА ИГРАТА: 05.02.2021 г. - 04.03.2021 г.

 

3. В играта  „СПЕЧЕЛИ Епилатор Phlips от Булграм“, нямат право да участват служители на „ Булграм " ЕООД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

 

4. ДОСТЪП ДО ПРАВИЛАТА - Правилата ще бъдат достъпни на сайта на Булграм.  

 

https://bulgramshop.com/blog-article/49/specheli-epilator-phlips-ot-bulgram.html 

 

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ – 5.1. Играта  „ СПЕЧЕЛИ Епилатор Phlips от Булграм “, ще бъде публикувана на инстаграм и фейсбук страницата Булграм, както и на сайта  https://bulgramshop.com/blog-article/49/specheli-epilator-phlips-ot-bulgram.html 

 

 

5.2 – За да участвате в играта на Булграм, моля изпълнете всички условия изброени във фейсбук публикацията. 

 

5.3. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ:

На  05.03.2021 г. Един от от участниците, изпълнил всички условия на играта  ще спечели един брой Eпилатор Philips Satinelle Essential, чрез теглене на лотариен принцип, посредством  приложението https://commentpicker.com/. Тегленето на печелившия ще бъде излъчено на живо във фейсбук страницата на Булграм.

 

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Организаторът ще обяви резултатите от играта чрез посочване на името на участника победител, на страницата си във Фейсбук, като след обявяването следва да се свърже със спечелилия  участник в играта чрез лично съобщение. Участникът предоставя лични данни и адрес, на който, да бъде доставена наградата. Наградата ще бъде доставена по куриерска фирма „Спиди“ на печелившия участник за негова сметка. 

 

 Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

 

 6.2. Организаторът на играта не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма. 6.3. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия Участник и подписване на обратна разписка от спечелилия участник. При отсъствие на печелившия участник на посочения адрес или, ако печелившият участник е предоставил неточен или некоректен адрес, ще бъде оставено съобщение от куриeрската фирма с адреса на най-близкия клон на куриерската служба, където може да си получи наградата. 6.4. Недоставени и непотърсени награди до 10.03.2021 г.  няма да бъдат доставяни.  6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.

 

7. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на "„Булграм “,  ЕООД  или на нейните подизпълнители, в това число на куриерска фирма „Спиди“ доброволно личните си данни (име, телефон, адрес), за цели свързани с участието в играта и с доставянето на наградите, вкл. се съгласяват Организаторът да обяви на страницата си спечелилия участник, чрез посочване на имената с които същите са участвали в играта. 

7.2. Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. 

 

8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ 

8.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда. 8.2. Организаторът на промоцията не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма. 8.3. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства. 8.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора. 8.5. Организаторът има неотменимо право да прекрати по всяко време играта,  обявявайки това на сайта www.bulgramshop.com, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на играта.

 

9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им. 

 

10. ДРУГИ 10.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила, които са публикувани на сайта www.bulgramshop.com. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.bulgramshop.com.  С участието си в играта участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата. 10.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.